+358 40 7400 643 hmvk@hmvk.fi

Voimassaolevat säännöt: 11.08.2021

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Helsingin Moottorivenekerho ry, Helsingfors Motorbåtsklubb rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, edistää ja tukea luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta sekä vesilläliikkumisen turvallisuutta sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja veneilyyn liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-,kilpailu-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa poltto- javoiteluaineiden kauppaa ja venetarvikkeiden myyntiä jäsenilleen jaheidän vierailleen, majoitus- tai ravitsemusliikettä taikka kioski-ja kahvilaliikettä sekä satama- ja veneiden talvisäilytystoimintaajäsenilleen ja ylijäävien paikkojen osalta myös ulkopuolisille.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömäntaloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3§ Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4§ Tunnukset
Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat Kauppa- jateollisuusministeriön vahvistama lippu ja Suomen Veneilyliitto –Finlands Båtförbund r.y:n vahvistama kerhoviiri.

5§ Jäseneksi ottaminen
Yhdistyksen vuosi- ja juniorijäseneksi sekä kannattajajäseneksivoidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisenhakemuksen perusteella jokainen hyvämaineinen henkilö taioikeustoimikelpoinen yhteisö yhdistyksen kahden jäsenen tai muutentunnetun suosittelijan suosituksen perusteella.  

Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa, jahyväksymiseen tarvitaan läsnä olevien yksimielinen päätös.

Jäseneksi hyväksytylle lähetetään viikon kuluessa ilmoitushyväksymisestä. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksenjäseneksi hakevan saapumaan hallituksen kokoukseen, jossa hakemuskäsitellään.

Yhdistyksen jäsenyys alkaa heti, kun jäseneksi hyväksytty onsuorittanut yhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun jajäsenmaksun.

6§ Jäsenet, jäsenmaksut ja muut maksut
Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä,vuosijäseniä, miehistöjäseniä, juniorijäseniä ja kannattajajäseniä.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, jokaon erittäin huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiäedistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla ja jota hallitussellaiseksi esittää. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttääyhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.

Vakinaiseksi jäseneksi tulee jokainen, joka on suorittanutyhdistyksen vaalikokouksen määräämän liittymismaksun jakertakaikkisena jäsenmaksuna vuosijäsenten kulloinkin maksamanjäsenmaksun 15-kertaisena. Vuosijäsen, joka 15 vuonnayhtäjaksoisesti on suorittanut jäsenmaksunsa, vapautuu enemmistäjäsenmaksuista siirtyen vakinaiseksi jäseneksi.

Henkilö, joka ei vuoden 1986 lopussa ole ollut yhdistyksen jäsen, eivoi tulla vakinaiseksi jäseneksi. Yhdistys voi kokouksessa kutsuavakinaiseksi jäseneksi henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaahuomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksiesittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksenkokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.

Miehistöjäseneksi voi hallitus ottaa henkilön, joka toimiiaktiivisesti vakinaisen tai vuosijäsenen kokonaan tai osittainomistamassa veneessä, kyseisen kipparin ja toisen yhdistyksenjäsenen suosituksesta.

Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeustoimikelpoisenyhteisön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksentoimintaa. Kannattajajäseneksi ottaminen tapahtuu 5 §:ssä määrättyämenettelytapaa noudattaen. Kannattajajäsenet suorittavatkertakaikkisena jäsenmaksuna yhdistyksen vaalikokouksen määräämänvähimmäismaksun.

Vuosijäsenet ja miehistöjäsenet suorittavat yhdistyksenvaalikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.Halutessaan liittyä vuosijäseneksi, miehistön jäsen maksaavuosijäsenen ja miehistöjäsenen liittymismaksun erotuksen.

Juniorijäsenten suorittama liittymismaksu ja jäsenmaksu eivät saaylittää puolta vuosijäsenten vastaavista maksuista. Juniorijäsenyysmuuttuu jäsenen suostumuksella yhdistyksen vuosijäsenyydeksi sentoimintavuoden alkaessa, jolloin juniorijäsen täyttää 20 vuotta.

Yhdistyksen vakinaisilta jäseniltä, vuosijäseniltä,miehistöjäseniltä ja kannattajajäseniltä voidaan periä yhdistyksenkokouksen määräämä maksu, joka syntyy jäsen- ja venerekisterinylläpidosta tai yhdistyksen jäsenille toimitettavien tiedotteidentaikka muun vastaavan materiaalin lähettämisestä taikka muustatämänkaltaisesta yhdistyksen hallintotoiminnasta tahi yhdistyksenjärjestämien palvelujen käyttämisestä.

7§ Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisestiilmoitettava hallitukselle tai sen kommodorille tai suullisestitehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Niiden jäsenten nimet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuansapurjehduskauden alkuun mennessä, yhdistyksen hallitus on oikeutettupoistamaan jäsenluettelosta ja näitä jäseniä pidetään yhdistyksestäeronneina.

Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä, kunniaa taihyviä tapoja vastaan, hallitus voi erottaa yhdistyksestä, josvähintään kuusi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa.Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessapäätöksen tekemisestä kirjatulla kirjeellä, joka lähetetään hänenviimeksi yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen.

Ilmoituserottamispäätöksestä on, vaikkei erotettu olisi ottanut kirjattuakirjettä vastaan, saatettu erotetun tietoon viikon kuluessa kirjatunkirjeen postituksesta.

Erotettu on oikeutettu saattamaan erottamispäätös yhdistyksenkokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimuskirjallisesti yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedonsaatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle.Hallituksen tekemän erottamispäätöksen kumoaminen edellyttää 3/4määräenemmistöä kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.  

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu sekä yhdistyksenjäsenrekisteristä poistettu on velvollinen suorittamaan erovuottakoskevan jäsenmaksunsa ja muut jäsenyydestä aiheutuneet maksunsa.

8§ Jaostot
Yhdistyksen keskuuteen voidaan perustaa epäitsenäisiä jaostojaherättämään harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimystenerikois-haaroihin. Jaostot toimivat yhdistyksen vahvistamienmääräysten ja erikoissääntöjen mukaisesti.

9§ Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaahallitus, johon kuuluu kommodori, 1. ja 2. varakommodori,taloudenhoitaja, satamakapteeni, kilpailupäällikkö ja kolme muutajäsentä.
Kaikki hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, ettävuosittain yksi kommodoreista, taloudenhoitaja, satamakapteeni taikilpailupäällikkö, sekä yksi jäsen on erovuorossa
Kaikki hallituksen jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen.Ensimmäisenä vuonna ratkaistaan erovuoroisuus arpomalla, jokatoimitetaan heti vaalien jälkeen.

Jos joku hallitukseen kuuluvista eroaa toimintakauden kestäessä taihänet valitaan kommodoriksi tai varakommodoriksi, valitaan hänentilalleen toinen toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassayhdistyksen kokouksessa.

Juniorijäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.

Yhdistyksen hallitus valitsee tarpeelliset yhdistyksentoimihenkilöt. Hallitus päättää toimihenkilöiden työsuhteista jatyöehdoista.

9a§ Lautakunnat, valiokunnat ja toimikunnat
Hallitus voi asettaa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen tarkoituksentoteuttamiseksi avukseen lautakuntia, valio- ja toimikuntia.Hallitus valitsee lautakuntien, valio- ja toimikuntien jäsenet janimeää niiden puheenjohtajat.

Mikäli lautakunnan, valio- tai toimikunnan äänet menevät tasan,voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

10§ Hallituksen kokoukset ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja onpäätösvaltainen vähintään hallituksen viiden jäsenen, joista yhdenon oltava kommodori tai jompikumpi varakommodoreista, ollessasaapuvilla.

Kommodorin ollessa estyneenä toimii jompikumpi varakommodoreistahänen sijaisenaan.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori yksin tai jompikumpivarakommodori yhdessä taloudenhoitajan tai hallituksen tähäntehtävään määräämän henkilön kanssa.

11§ Toimintavuosi
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessähallituksen vuosikertomuksen kanssa on annettava viimeistään 15päivä helmikuuta tilintarkastajalle. Tarkastuksestatilintarkastajain on annettava vuosikokoukselle kirjallinenlausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivääennen vuosikokousta.

11a§ Kerhotoimintavelvoite ja jäsenvartiointi
Yhdistyksen jäsen on velvollinen osallistumaan yhdistyksenkokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen omaisuuden huolto- jakorjaustoimintaan, yhdistyksen koulutus-, kilpailu-,kokoustilaisuuksien järjestämiseen ja muuhun yhdistyksentarkoitusperiä edistävään ja yhdistyksen toimintaan välittömästiliittyvään toimintaan. Jäsen, joka ei suorita tätäkerhotoimintavelvollisuuttaan, voi vaihtoehtoisesti maksaa kerhonkokouksen määräämän korvauksen yhdistykselle.
Yhdistyksen jäsen on niin ikään velvollinen osallistumaanyhdistyksen kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen käytössäolevan sataman tai veneiden talvisäilytysalueen jäsenvartiointiin.Jäsen, joka ei suorita jäsenvartiointivelvoitettaan, voivaihtoehtoisesti maksaa kerhon kokouksen määräämän korvauksenyhdistykselle.  
Yhdistyksen hallitus asettaa tarvittaessa toimikunnan valmistelemaankerhotoimintavelvoitteen ja jäsenvartioinnin käytännöntoteuttamista. Hallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan.

11b§ Rangaistukset ja muut seuraamukset
Yhdistyksen hallitus voi määrätä rangaistuksena jäsenelle, joka einoudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen hallituksentoimivaltaansa kuuluvia päätöksiä, huomautuksen tai varoituksen sekäkieltää määräajaksi yhdistyksen jäsenpalvelujen käytön taikkamäärätä ylimääräisiä vartiovuoroja yhdistyksen käytössä olevassasatamassa purjehduskauden aikana tai veneiden talvisäilytysalueella.Toimenpiteen kohteeksi joutunut yhdistyksen jäsen voi saattaa asianyhdistyksen kokouksen tutkittavaksi siten kuin edellä 7 §:ssä onmäärätty.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kolme,vuosikokous helmi- tai maaliskuussa, kevätkokous huhti- taitoukokuussa ja vaalikokous marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sentarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 jäsentä tai 1/10äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksen hallitus kutsuu koolle julkaisemalla siitätiedonannon viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksenverkkosivuilla ja toimittamalla kutsu sähköpostitse vähintään kaksiviikkoa ennen kokouspäivää jäsenen yhdistykselle ilmoittamaanosoitteeseen. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymysyhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksenpurkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä taikiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

Yhdistyksen kokouksen avaa ja sitä johtaa kommodori tai jompikumpi varakommodori, tai jos näillä on este, joku muu hallituksen jäsen.

13§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen kertomus kuluneelta vuodelta.
 2. Tilintarkastajain lausunto sekä kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 3. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio.
 4. Kysymykset, jotka hallitus esittää vuosikokouksen käsiteltäviksi.
 5. Kysymykset, jotka vähintään 10 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella esityksellä on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

14§ Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan alkavan purjehduskauden kilpailu- jatoimintaohjelma.
 2. Kysymykset, jotka hallitus esittää kevätkokouksen käsiteltäviksi.
 3. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

15§ Vaalikokous
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 2. Suoritetaan vuorovuosin kommodorin, 1. varakommodorin tai 2.varakommodorin vaali
 3. Suoritetaan vuorovuosin kilpailupäällikön, satamakapteenin taitaloudenhoitajan vaali
 4. Suoritetaan vuorovuosin hallituksen jäsenen vaali
 5. Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
 6. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun sekä muiden säännöissämäärättyjen yhdistyksen jäseniltään perimien maksujen suuruus.
 7. Kysymykset, jotka hallitus esittää vaalikokouksen käsiteltäviksi.
 8. Kysymykset, jotka 13 §:ssä määrätyllä tavalla on pyydettyottamaan kokouksen ohjelmaan.

16§ Äänioikeus  
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on kunnia-, vakinaisilla- javuosi-jäsenillä. Kannattaja-, miehistö- ja juniorijäsenellä onainoastaan puheoikeus. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissatapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainenenemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Ääntenmennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa,paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, mikäli niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

17§ Nimen ja sääntöjen muuttaminen
Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ontehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoinpidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätöksen pätevyyteenvaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

18§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toisellesuomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle moottorivene- japurjehdusurheilua edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.